شانس

آیا شانس و اقبال واقعا وجود دارند؟ (راهی برای افزایش خوش اقبالی)

آیا شانس و اقبال واقعا وجود دارند؟ (راهی برای افزایش خوش اقبالی)

در این مقاله سعی داریم اتفاقاتی که به صورت عامیانه شانسی و تصادفی تلقی می شوند، بررسی کنیم. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بسیاری از رویدادهای به ظاهر تصادفی، در واقع تحت کنترل خود افراد هستند. در اینجا راهکارهایی  برای پیش گیری از بداقبالی و تکنیک های…

نقش شانس در بورس

نقش شانس در بورس

چرا بهترین پیش بینی کنندگان بورس هم از روی تصادف سرمایه گذاری می کنند؟ شانس یا قطعیت؟ متاسفانه بیشتر ما نقش شانس و تصادف را در زندگی خود چندان جدی نگرفته و تصور می کنیم در پس هر اتفاقی دلیل تعریف شده و مطلقی وجود دارد. داشتن چنین باوری باعث…