هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن – بخش دوم

هنر شفاف اندیشیدن – بخش دوم

در بخش اول این نوشتار خواندیم که توانایی ما در کنترل و پیش بینی امور، بسیار محدودتر از آن چیزی است که می پنداریم و همچنین درباره اینکه چگونه رفتارهای غیرمنطقی خود را شناسایی کرده و آن ها را تغییر دهیم صحبت کردیم اکنون به ادامه این نوشتار می پردازیم.…

هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن

چگونه رفتارهای غیرمنطقی خود را شناسایی کرده و آن ها را تغییر دهید؟ احتمالا شما فردی منطقی هستید،‌درست است؟ حتما در ارزیابی توانایی های شخصی خود هم مهارت بالایی دارید. متاسفانه احتمال این امر بسیار پایین است! اما نیازی به نگرانی نیست . همه ما اغلب در زمان تصمیم گیری…