قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

” ما هميشه وقت کافي داريم به شرط آنكه هم بخواهيم و هم درست از آن استفاده کنيم. “

گوته

قانون ٢٠/٨٠ يكي از سـودمندترين قوانين در زمينــه مـديريت زمان و زندگي اسـت. نام ديگـر اين قانون “اصل پارتو” است که به افتخار بنيانگذار آن ” ويلفردو پارتو ” اقتصاددان ايتاليايي نامگذاري شده است. وي براي نخستين بار در سال ١٨٩٥ اين موضوع را در نوشته هاي خود مطرح کرد. پارتو متوجه شد که در جامعه اي که در آن زندگي ميکند مردم را مي‌توان به طور طبيعي به دو دسته تقسيم کرد: گروه اول که وي به آنها ” اقليت بسيار مهم ” مي‌گويد جزء ٢٠ % افرادي هستند که از نظر اقتصادي و اثر بخشي در صدر قرار دارند و گروه دوم که وي به آنها ” اکثريت کم اهميت ” مي‌گويد ٨٠% را تشكيل مي‌دهند که در سطح پايين جامعه قرار دارند. وي بعدها کشف کرد که عملاً تمام فعاليت هاي اقتصادي تابع اين قانون هستند. به عنوان مثال، مطابق اين قانون: ٨٠% از نتايجي که شما به‌دست مي آوريد نتيجه ٢٠% از فعاليت‌هاي شماست. ٢٠% از مشتري هاي شما ٨٠% از کل فروش شما را خريداري مي کنند. ٨٠% از کل ارزش فعاليت‌هاي شما نتيجه ٢٠% آنهاست و الي آخر. اين بدان معني است که اگر در ليست شما ده مورد فعاليت وجود داشته باشد دو مورد از اين فعاليت‌ها معادل يا حتي بيش از مجموع هشت فعاليت ديگر ارزشمند هستند. در اينجا به کشف جالبي مي‌رسيم. انجام هر کدام از کارهاي موجود در ليست شما ممكن است به يك اندازه وقت شما را بگيرد، ولي انجام يك يا دو تاي آن‌ها چند برابر هر يك از ساير موارد براي شما سودمند خواهد بود. گاهي پيش مي‌آيد که ارزش يكي از ده کار يا فعاليتي که شما در ليست خود داريد به تنهايي مي‌تواند بيش از مجموع ساير فعاليت ها در موفقيت شما ارزشمند باشد. اين کار بي ترديد همان قورباغه اي است که بايد اول از همه قورت بدهيد. مي‌توانيد حدس بزنيد که يك فرد معمولي احتمالاً در انجام چه کارهايي بيشتر تنبلي ميکند؟ واقعيت تأسف بار اين است که اکثر مردم در مورد انجام همان ده يا بيست درصد از فعاليت‌هايي که در صدر قرار دارند و بيشترين ارزش و اهميت را دارند تنبلي مي کنند يعني در مورد همان “اقليت بسيار مهم”. در عوض وقت خود را صرف ٨٠% فعاليت هايي مي کنند که در موفقيت آنها اهميت بسـيار کمي دارد و تاثير ناچيزي در دسـتيابي به نتايج ارزشـمند مي‌گذارند، يعنــي همان ” اکثريت کم اهميت “. اغلب افرادي را مشاهده مي‌کنيد که ظاهراً در تمام طول روز مشغول فعاليت هستند اما دستاوردهاي بسيار اندکي دارند. دليل آن هم تقريباً هميشه اين است که آن‌ها مشغول انجام کارهايي هستند که ارزش پاييني دارند و در انجام يكي دو کاري که واقعاً مي تواند در مؤسسه يا حرفه اي که به آن مشغولند تحول ايجاد کند تنبلي ميکنند. ارزشمندترين کارهايي که مي توانيد در هر روز انجام دهيد اغلب سخت‌ترين و پيچيده ترين کارها هستند. اما بازده و پاداشي که انجام موفقيت‌آميز چنين کارهايي براي شما خواهد داشت مي تواند فوق العاده باشد. به همين دليل بايد قاطعانه از انجام کارهايي که جزء ٨٠ درصد کم ارزش هستند خودداري کنيد آن هم هنگامي که کارهايي که جزء ٢٠ درصد ارزشمند هستند معوق مانده اند. قبل از شروع هر کاري از خودتان بپرسيد: “آيا اين کار جزء ٢٠ درصد بالاست يا ٨٠ درصد پايين؟”