واحد پشتیبانی

روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

روش های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

روش های محاسبه ارزش افزوده در جهان به روش های تجمیعی مستقیم، تجمیعی غیر مستقیم، تفریقی مستقیم و تفریقی غیر مستقیم انجام می پذیرد، در ایران این محاسبه به روش تفریقی غیر مستقیم (روش صورتحساب) انجام می شود، اما منظور از روش صورت حساب چیست؟ روش تفریقی غیر مستقیم، در…